INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PODĽA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Informácie o spracúvaní osobných údajov osôb vstupujúcich do priestorov spoločnosti mouthwash s.r.o.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť mouthwash s.r.o., so sídlom Na pažiti 955/48, 919 51 Špačince, IČO 52992 527, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka číslo 46376/T (ďalej len „spoločnosť mouthwash“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednou osobou spoločnosti mouthwash je pán Mgr. Peter Derzsi, e-mailová adresa derzsi@mouthwash.eu, telefónne číslo 0908 158 448 kontakt na call centrum).

Spracúvané osobné údaje a účel ich spracúvania

Spoločnosť mouthwash spracúva na účely ochrany majetku spoločnosti mouthwash a na účely preukázania bezchybnosti predaného tovaru spoločnosťou mouthwash osobné údaje osôb vstupujúcich do priestorov spoločnosti mouthwash v nasledovnom rozsahu: osobné údaje uvedené na kamerovom zázname (podobizeň, obrazový záznam).

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu spoločnosti mouthwash.

Informácia o nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou mouthwash je nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu spoločnosti mouthwash.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  •      Policajný zbor SR,

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uchovávané do vymazania príslušného kamerového záznamu v lehote 15 dní od jeho vyhotovenia.

Práva dotknutých osôb (t.j. vstupujúcich do priestorov spoločnosti mouthwash) súvisiace so spracúvaním ich osobných údajov

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Možnosti kontaktovania spoločnosti mouthwash

Spoločnosť mouthwash je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti mouthwash s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby, doručením e-mailu na adresu info@mouthwash.eu alebo na telefónnom čísle 0908 158 448(kontakt na call centrum).

Ez a weboldal sütiket használ a weboldal jobb teljesítményének elérése érdekében. Nem használunk sütiket célzott hirdetésekhez vagy személyre szabott tartalmakhoz. Honlapunk használatával Ön elfogadja a sütik használatát.
Értem